سویا

کنجاله و سویا

/
کنجاله سویا مرغوب ترین مکمل پروتئین گیاهی است، طوریکه ارزش پروتئین آن را ۱۰۰ فرض میکنند و سایرغذاهای پروتئینی گیاهی را با آن مقایسه میکنند.
 
 
Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh