انواع بادام صادراتی ایران

بادام:
کیی از گیاهان تیره PRUNUS AMYGDALUS بادام با نام علمی
گل سرخ متعلق به دولپ های ها م یباشد.
بادام کی درخت بومی آسیای غربی، کرانه جنوبی دریای مدیترانه و
مراکش است. این درخت اندازهای متوسط، بر گهای نیز های با حاشیه
دندان هدار و دارای گ ل در اوایل بهار است. میوه آن کی شفت با پوشش
خارجی پرزدار است که برو نبر نامیده م یشود و پوسته سخت و شبکه
دار یا درون بر را دربرم یگیرد. دانه آن مغز است که بوسیله این پوش شها
محصور م یگردد. بادام محصول بومی خاورمیانه است اما قرنهاست که در
اروپا و آمر کیا نیز کاشته م یشود. در ایران و در استان چهارمحال و بختیاری
در سواحل زایند هرود، سرچشمه کارون و لردگان کشت م یشود.
بادام شیرین کیی از مزی تهای شناخته شده م یباشد که میزان هکتار زمین
زیر کشت این محصول قرار دارد.
انواع بادام:
به طورکلی درختان بادام به دو نوع تقسیم م یشوند، که کی نوع محصول
آ نها بادام شیرین است و نوع دیگر که محصول آن بادام تلخ م یباشد.
بادا مهای شیرین به چند نوع تقسیم م یگردند که عبارتند از:
بادام سفید- بادام مامایی- بادام منقا- بادام سنگی- بادام ربیع- بادام تلخ
بادام سفید:
این نوع بادام بسیار زود گل است و دارای مغز سفید، ترد، خوشمزه و با
یکفیت م یباشد، از این رو در بین مشتریان دارای جذابیت زیادی است و در
بازار از ارزش بالایی برخوردار است.
موارد مصرف: این نوع بادام بیشتر به عنوان آجیل به صورت خام و
تفت داده شده م یباشد. همچنین برای تز یین انواع کیک و شیرینی استفاده
م یشود.
بادام مامایی:
درخت این نوع بادام دیر گل و مقاوم نسبت به آفات و بیمار یهاست و
محصول آن از یکفیت خوبی برخوردار است و به دلیل کاربرد آن در صنایع
غذایی از ارزش صادراتی بالایی برخوردار است. عمده تولیدات این نوع
بادام در استان چهارمحال و بختیاری توسط تجار و بازرگانان به کشور
هندوستان صادر م یشود.
موارد مصرف: این نوع بادام بیشتر به عنوان آجیل به صورت خام و تفت
داده شده استفاده م یگردد. علاوه بر آن در صنایع غذایی به صورت پودر و
خلال استفاده م یشود همچنین در صنایع دارویی و بهداشتی به دلیل درصد
بالای چربی طبیعی مورد استفاده قرار م یگیرد.
بادام منقا:
این نوع بادام زودگل و دارای مغز شیرین و طعمی ملایم و خوشمزه
م یباشد.
این نوع بادامی دارای رنگ قهوه ای روشن و پوست های نازک است و به
راحتی شکسته می شود .

بادام سنگی:
درخت این نوع بادام مقاوم در برابر کم آبی و مخصوص کاشت در باغات
دیم است.
موارد مصرف: این نوع بادام بیشتر به عنوان آجیل به صورت خام و تفت
داده شده م یباشد. علاوه بر آن در صنایع غذایی و دارویی از ارزش بالایی
برخوردار است.
بادام ربیع:
درخت این نوع بادام مقاوم نسبت به آفات و سرمازدگی م یباشد.
موارد مصرف: این نوع بادام به عنوان آجیل به صورت خام و تفت داده شده
م یباشد. همچنین برای تز یین انواع شیرینی مورد استفاده قرار م یگیرد.
بادام تلخ:
درخت این نوع بادام به دلیل مقارن بودن در برابر آفات و امراض به عنوان
پایه سایر انواع بادا مهای شیرین استفاده م یشود.
موارد مصرف: این نوع بادام جهت گردافشانی برای از بین بردن آفات سایر
درختان و صنایع دارویی و بهداشتی کاربرد فراوانی دارد.

نکته مهم:
1-بادام را باید از بیماری های پوسیدگی ریشه و زنبور مغز بادام خور و … حفظ کرد.
2-زمین بادام نباید کشت قبلی بادام باشد و در آن گیاهان حساس به بیماری های قارچی کشت شده باشد.
مغز بادام و فواید آن:
– مصرف بادام به ارامش رگ های خونی کمک میکند.
– ملین بوده و یبوست را رفع می کند.
– توان جنسی را تقویت می کند.
– برای سلامت قلب مفید است.
– برای رفع زخم روده و مثانه مفید است.
– خاصیت ضد پیری به دلیل وجود ویتامین ای داشته و حاوی اسید چرب برای نرمی بخشی به پوست می باشد.
بادام به کاهش وزن کمک کرده و ویژگی ممتاز آن این است که برگشت اضافه وزن وجود ندارد.