فروش دستگاه Wave Solder

شرکت بازرگانی صارش قادر به تامین انواع دستگاه Wave Solder از شرکت های معتبر دنیا می باشد . دستگاه Wave Solder متشکل از یک وان قلع مذاب است که از آن برای لحیم کاری برد های الکترونیکی با سرعت بالا و در فرآیند های تولید انبوه استفاده می شود.

 لحیم کاری به روش حمام قلع با استفاده از دستگاه Wave Solder :

PCB هایی که قطعات بر روی آن قرار گرفته است توسط نوار نقاله ای که اطراف برد را محکم گرفته است به سمت حمام قلع هدایت می شوند. برد ها از روی سطح حمام قلع میگذرد و در اثر تماس قلع با برد،نقاط مطلوب لحیم می شود. همواره سطح قلع مذاب در وان قلع باید کنترل گردد تا نه آنقدر زیاد باشد که قلع مذاب به سطح بالایی برد برسد و نه آنقدر کم که به کف برد قلع هم نرسد. کنترل سطح مخزن حمام قلع بسیار هائز اهمیت است و توسط دستگاه Wave Solder انجام می شود.

در ادامه به مراحل اجرای فرآیند لحیم کاری توسط دستگاه Wave Solder می پردازیم :

  • مرحله اول: آماده سازی

برای اطمینان از این که سطوحی که باید لحیم کاری شوند تمیز بوده و اکسید نشده باشند، مایع فلاکس بر روی سطوح PCB ها قرار داده می شود. مقدار فلاکسی که باید بر سطح برد پاشیده شود نیز بسیار هائز اهمیت است. مقدار کم آن ممکن است منجر به تمیز نشدن سطح برد و نهایتا اتصالات ظعیف بیانجامد و مقدار زیاد آن به سطح برد رسوب کرده و باعث ایجاد مقاومت در لحیم کاری می شود.

ماده فلاکس در دستگاه Wave Solder ازطریق اسپری نمودن بر روی برد می نشیند.

بعد از اسپری نمودن فلاکس، باید برد ها وارد مرحله پیش گرمایش شوند. اگر برد ها کاملا سرد وارد وان قلع شوند، در اثر شک حرارتی، برد آسیب می بیند. این مرحله توسر هوای گرم یا مادون قرمز انجام می گیرد.

  • مرحله دوم: لحیم کاری

پس از نشستن مایع فلاکس و گرم کردن برد، تک تک PCB ها از وان قلع می گذرند و نقاط مطلوب به شکل صحیح لحیم می شوند. تمام مراحل لحیم کاری توسط نوار نقاله های زنجیر شکلی که برد را از طرفین گرفته اند صورت می پذیرد و از مرحله قرار دادن برد خام تا تحویل گرفتن برد های لحیم شده، تماما اتوماتیک می باشد

جهت تامین این محصول با ما تماس بگیرید.