ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ و صورت عدل بندی

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ و صورت عدل بندی

ﺍﺳﻨﺎﺩی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ می ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ الزامی ﻧﻴﺴﺖ ولی ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻘﺼﺪ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭجی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ شود:

 

 

  • ﮔﻮﺍهی مبدا

ﺑﺮای ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍهی ﻣﺒﺪﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺘﻮﻛپی ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮکی ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻫای ﺑﺎﺯﺭﮔﺎنی ﻭﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ.

  • کارنه تیر

ﻛﺎﺭﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺎﻻ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ , ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭسی ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮔﻤﺮکی ﺻﺎﺩﺭ می ﺷﻮﺩ.

  • سیاهه خرید

ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ (Invoice ) ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎبی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ , ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺎﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻳﺎ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﻻ، ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ، ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮکی ﻛﺎﻻ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

  • بارنامه حمل

ﺑﻄﻮﺭ کلی ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ اصلی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺭای ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮﺍیی، ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﻳﺎیی، ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ، ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﺍﺳری ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﻴنی

  • گواهی بازرسی

ﺳﻨﺪی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ یکی ﺍﺯ ﺷﺮﻛت های ﺑﺎﺯﺭسی ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠلی ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺗﺎﻳﻴﺪ میﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ کالای ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ کالای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

 

صورت عدل بندی

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭدی ﻛﻪ کالاهای ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ یک ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻳﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ را ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ، ضروری ﺍﺳﺖ . صورت عدلبندی شامل جدولی است که نوع بسته بندی از جمله کارتن و یا غیره ، تعداد بسته ها، وزن هر بسته با محتویات داخل (وزن ناخالص) ، وزن محتویات داخل هر بسته بدون احتساب پکینگ (وزن خالص هر بسته) ، وزن ناخالص کل و وزن خالص کل می باشد. این صورت معمولا در بازرسی های گمرک برای صحت و سلامت کالا و تسریع جریان بازرسی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در محاسبه هزینه های حمل نیز از اطلاعات این صورت استفاده می گردد.

 

بازرگانی صارش به عنوان یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات جامع بازرگانی مستقر در چین می تواند در کلیه مراحل سفارش خارجی و واردات از چین همراه شما باشد تا در این مسئله بتوانید با استفاده از تجربیات مجموعه بازرگانی صارش با کمترین ریسک ، بیشترین سود آوری تجارت با چین را بچشید

 

در بازار برابر رقابتی امروز، نیاز به یک تیم کارآمد و متخصص در هر زمینه‌ای احساس می‌شود، بازرگانی صارش می‌تواند این تیم را برای شما مهیا کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اشتباهاتی که شرکتها را به زیان دهی کشانده است می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.