آشنایی با انواع ضمانت نامه های بانکی

Bankguarantee

ضمانت نامه های بانکی انواع مختلفی دارند که مهمترین و رایج ترین آنها عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت نامه بازپرداخت، ضمانت نامه انجام تعهد، ضمانت نامه حسن انجام کار.